รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส. ชุดที่ ๑๘)

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส. ชุดที่ ๑๗)

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส. ชุดที่ ๑๖)

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 4. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 4. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
 5. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที ๕/๒๕๕๙
 6. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที ๖/๒๕๕๙
 7. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ครั้งที ๗/๒๕๖๐

รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 4. รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
 5. รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
 6. รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐