รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (อพส. ชุดที่ ๑๘)

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (อพส. ชุดที่ ๑๗)

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

       - สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ


รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (อพส. ชุดที่ ๑๖)

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 4. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
 5. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 4. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
 5. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
 6. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 7. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 8. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
 9. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 1. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 2. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 3. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 4. รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙