เข้าพบและขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ในโอกาสที่ท่านจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นำโดย ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (สสอท.) ร่วมกับ
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.ชุดที่ ๑๘)
และสมาชิกกลุ่ม อพส. 

 

1