สรุปขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนำข้อมูลเข้าระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

 

     เนื่องจากการประชุมวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องการเตรียมความพร้อมนำเข้าข้อมูลฯ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการสรุปรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

     ๑. ตอบแบบสำรวจข้อมูลเบื้องตัน สามารถเข้าไปกรอกแบบสำรวจออนไลน์ได้ที่ http://shorturl.at/zAFKW
     ๒. กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นเอกสารไฟล์แนบ (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Link เอกสารประกอบการประชุม) ให้ดำเนินการกรอกแบบตอบรับและสแกนไฟล์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ๓. Export file ISO2709 ในรูปแบบไฟล์ .txt หรือ .iso หรือ .mrc โดยให้มีระเบียนตัวอย่างตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ระเบียน ส่งไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแจ้งรายชื่อสถาบันและชื่อผู้ประสานงาน

 

**เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่** http://register.thailis.or.th/regis/Docs/UC-Train_15_jun_21.rar