ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) รอบที่ ๑ :

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ประธานคณะอนุกรรมการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน ๒๑ แห่ง เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์เอเซีย สถาบันอาศรมศิลป์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รวมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้น ๒๐ สถาบัน

          วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพิธีลงนามความร่วมมือ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาอาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี ๑๐) ภายหลังจากพิธีเปิดบริการห้องสมุดแบบ Unmanned Library

          โดยพิธีลงนามความร่วมมือ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาอาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี ๑๐) รอบที่ ๑ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.​