ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ Makerspace ชั้น ๓ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์