ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๕ อาคาร ๒๔ สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

20181214 144307 20181214 141144

20181214 14113520181214 141133

20181214 141028 

 button see more