ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น ๓ Makerspace อาคาร ๖ ไสวสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 


 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0042 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0040 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0002

20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0037 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0004 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0019

20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0027 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0001 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0045

20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0039  20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0033 20181005 ๑๘๑๐๐๘ 0034

 button see more