ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔-๑๕๐๒ ชั้น ๑๕ ตึก CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 


300361

button see more