กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘

 

 วัน/เดือน/ปี สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุม
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔       books icon1  รายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   books icon1  รายงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

  books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

  books icon1  รายงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖   books icon1  รายงานครั้งที่ ๔/๒๕๖๖