กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๗

 

 วัน/เดือน/ปี สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุม
    ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์       books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒       books icon1  รายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓    มหาวิทยาลัยรังสิต     books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   books icon1  รายงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
   ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓         ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

  books icon1  รายงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

           (Slide IFLA Green Libary Award 2020 ม.รังสิต)

   ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔    ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔   books icon1  รายงานครั้งที่ ๔/๒๕๖๓