กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๖

 

 วัน/เดือน/ปี สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุม
   ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑     books icon1  รายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   books icon1  รายงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
     ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   books icon1  รายงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  books icon1  รายงานครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒      สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒   books icon1  รายงานครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
         (Slide Ranking ดร.ใกล้รุ่ง)