ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ   ห้องประชุม A๕๐๙  ชั้น ๕ อาคาร A   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น