ลำดับที่  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน เชื่อมโยงไปฐานข้อมูลออนไลน์ 
1 สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://library.bu.ac.th/index.php/th/features/e-resources
 2 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) https://www.spu.ac.th/department/library/pages/databasesOnline/
3 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/
4 สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://library.utcc.ac.th/index.php/e-resources/databases-a-z
5 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ http://www.lib.bsu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=57
6 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาเกริก http://library.krirk.ac.th/new/
7 สำนักบรรณสาร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://library.kbu.ac.th/
8 ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด  มหาวิทยาลัยคริสเตียน http://library.christian.ac.th/
10 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยชินวัตร http://library.siu.ac.th/
11 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.lib.mut.ac.th/
12 สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยธนบุรี http://library.thonburi-u.ac.th/
13 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ https://lib.dpu.ac.th
14 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเนอร์ท-เชียงใหม่ http://lib.northcm.ac.th/index.php
15 สำนักหอสมุด  มหาวิทยานานาชาติแสตมฟอร์ด http://online.library.stamford.edu/
16 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ http://lib.payap.ac.th/onlinedb/index.html
17 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ http://library.slc.ac.th/Content/main.php
18 สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  http://library.sau.ac.th/e-journals-3
19 สำนักวิทยาบริการ  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น http://lib.feu.ac.th/
20 สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ http://library.rpu.ac.th/งานบริการ
21 ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม http://library.siam.edu/category/online-databases/
22 ศูนย์บรรณาสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://lib.hcu.ac.th/index.php/e-resources
23 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ http://library.au.edu/index.php/find-search/e-resources-a-z
24 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก http://www.apiu.edu/library/databases
25 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย http://library.eau.ac.th/
26 สำนักหอสมุด  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก http://www.southeast.ac.th/SBC/sumnuk/s_l/index.php