รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

  1. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  2. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  3. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
  4. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
  5. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
  6. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
  7. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
  8. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
  9. รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐