ประวัติความเป็นมา

             ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้เริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 11 แห่ง ได้นัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความร่วมมือที่เหมาะสมที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะพึงร่วมมือกันได้ โยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ หัวหน้าบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานจัดการประชุม และมี รศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ เป็นที่ปรึกษาที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือเป็นชุดแรกจำนวน 6 คน และได้จัดตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ HPEL Group)” มีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ เป็นประธานชมรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ

            1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
            2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
            3. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันกระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกาเอกชน
            4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
            5. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทาง

 

บรรณารักษศาสตร์ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้จัดทำงานความร่วมมือ ดังนี้
            1. จัดทำนามานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
            2. จัดทำวารสารชื่อ “ชสอ.สาร” กำหนดออกเป็นรายสะดวก

            ในปี พุทธศักราช 2530 ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” อยู่ภายใต้การคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
            1. เน้นความร่วมมือ
            2. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์
            3. พิจารณาแนวทางพัฒนาหลักเกณฑ์
            4. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิก

หน้าที่ของ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
            1. กำหนดนโยบายและประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
            2. มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
            3. แต่งตั้งกลุ่ม
            4. ร่วมมือกันแก้ปัญหา
            5. ประสานงานพื่อให้เกิดการทำงานอย่างแท้จริง

กิจกรรมที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรจัดทำ
            1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างให้เป็นลายลักษณ์อักษร
            2. อนาคตของห้องสมุดควรจะพัฒนาไปในทิศทางของศูนย์สารนิเทศแห่งชาติ
            3. บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดควรมีการขยายกว้างขึ้น
            4. การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
            5. อปกรณ์การสื่อสาร
            6. ฐานข้อมูลสำเร็จรูป
            7. มีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น
            8. ควรมีการประเมิณผลของกิจกรรมที่ผ่านมา
            9. ควรมีการวางแผนระยะสั้น-ระยะยาว
           10. เผยแพร่ข่าวสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
           11. ควรมีการประชาสัมพันธ์

นับตั้งแต่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน พุทธสักราช 2546  ได้ดำเนินการร่วมมือแบ่งกลุ่มพร้อมกับความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ออกเป็น 5 กลุ่ม
           1. กลุ่มงานเทคนิค
           2. กลุ่มงานบริการ
           3. กลุ่มงานโสตทัศนบริการ
           4. กลุ่มงานวารสาร
           5. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติให้ เปลี่ยนชื่อย่อ จาก อพห. เป็น อพส. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  อพส. คือ กลไกการรวมพลัง ความสามัคคีระหว่างห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ 
สถาบันอุดมศึกษา  เอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
           1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัยากรการเรียนรู้และบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
           2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการทางวิชาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
           3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
           4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพ

 

พันธกิจ

            สร้างข้อตกลงในความร่วมมือด้านการจัดหา การสนับสนุน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละสถาบัน ด้วยความประหยัด และยุติธรรม
            คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/1/2552 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารหอสมุด สุรัตน์โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมิติให้แบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 4 กลุ่มงานดังนี้
            1. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
            2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
            3. กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
            4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และมีมติให้การส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มงานโดยพิจารณาหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจรองจากหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
           1. ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ
           2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร
           3. ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
           4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ