ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๑-๑๒A๐๓ ชั้น ๑๒A อาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 888