ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕-๒ ชั้น ๕  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 301159