ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑-๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร ๑) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

page002

page001