ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม A๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

cats 4 2559cats4 25592