ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๓๒๐๒ ชั้น ๒ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

page5page4