คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชุดที่ ๑๕

วาระสิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐


 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘      วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร๑๑ ชั้น๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       เอกสาร

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘     วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต                  เอกสาร

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙      วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้อง ๑๑-๑๒A๐๑ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                            เอกสาร

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙      วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต                    เอกสาร

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙      วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

                         วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก                                                                                          เอกสาร