คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ชุดที่ ๑๕

วาระ   สิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐

--------------------------------------------------

 

1. ผศ. ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ปรึกษา
2. ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธาน
3. ดร. จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รองประธานคนที่ 1
4. ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองประธานคนที่ 2 
5. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ 
6. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ
7. หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อนุกรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก อนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ
12. หัวหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อนุกรรมการ
13. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร อนุกรรมการ
14. หัวหน้าส่วนหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อนุกรรมการ
15. ผู้อำนวยการห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยตาปี อนุกรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี อนุกรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
20. หัวหน้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ อนุกรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อนุกรรมการ
22. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อนุกรรมการ
23. หัวหน้างานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น (ศูนย์การศึกษาเนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพ) อนุกรรมการ
24. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อนุกรรมการ
25. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ อนุกรรมการ
26. หัวหน้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อนุกรรมการ
27. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ
28. หัวหน้าสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อนุกรรมการ
29. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยภาคกลาง อนุกรรมการ
30. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการ
31. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการ
32. ผู้อำนวยการฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ
33. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี อนุกรรมการ
34. ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อนุกรรมการ
35. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) อนุกรรมการ
36. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อนุกรรมการ
37. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อนุกรรมการ
38. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ
39. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ
40. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อนุกรรมการ
41. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ
42. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อนุกรรมการ
43. หัวหน้าฝ่ายวิทยทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดา อนุกรรมการ
44. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อนุกรรมการ
45. หัวหน้าห้องสมุดและวิทยบริการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อนุกรรมการ
46. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยาลัยเชียงราย อนุกรรมการ
47. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อนุกรรมการ
48. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี อนุกรรมการ
49. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ
50. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ อนุกรรมการ
51. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อนุกรรมการ
52. หัวหน้าสำนักหอสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ
53. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา อนุกรรมการ
54. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อนุกรรมการ
55. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อนุกรรมการ
56. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อนุกรรมการ
57. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ อนุกรรมการ
58. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยราชพฤกษ์ อนุกรรมการ
59. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยสันตพล อนุกรรมการ
60. หัวหน้าหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม อนุกรรมการ
61. หัวหน้าห้องสมุด วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อนุกรรมการ
62. หัวหน้าห้องสมุด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
63. หัวหน้างานห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ
64. หัวหน้าห้องสมุด สถาบันรัชต์ภาคย์ อนุกรรมการ
65. หัวหน้าห้องสมุด สถาบันอาศรมศิลป์ อนุกรรมการ
66. นางศันสนีย์ อดทน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เหรัญญิก
67. นางสาวปนัดดา บุญสิงห์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขานุการ
68. นางสาวพนิดา ว่องไวยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานุการ 1
69. นางสาวรัชนี เกษศิริ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานุการ 2
70. นางสาวพรชนก ตรีพรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานุการ 3