ฐานข้อมูลที่เปิดทดลองใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ฐาน ดังนี้

1. ฐานข้อมูล Academic Focus ฐานภาษาอังกฤษรายละเอียด เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อ เรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการ ในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
    URL http://cstm.cnki.net/stmt

2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Databaseรายละเอียด รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง /61 ล้านบทความ
    URL http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

3. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Databaseรายละเอียด เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
    URL http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Databaseรายละเอียด เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ประเทศจีน มากกว่า450แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ
     URL http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

5. ฐานข้อมูล China Reference Works Onlineรายละเอียด เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากส านักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์เป็นต้น
    URL http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx